snel naar:


sluit

onderdeel van

log in >>


worshipradio


luister nu >>


een fout ontdekt?

Op deze pagina...


wie zijn we en wat geloven wij
samenbidden.net hoort bij
comitee van aanbeveling
waarom bidden we
bijbelteksten over het gebedWie zijn wij en wat geloven wij?


Deze sites zijn gemaakt door christenen uit verschillende kerken onder leiding van Rolof Mulder. Wij sluiten ons qua geloofsbelijdenis aan bij de Evangelische Alliantie. Op hun site valt de geloofsbelijdenis of beginselverklaring te downloaden: verklaring

"Toen ik jong was merkte ik al de kracht van het gebed in mijn leven en in de levens van anderen. God vind het heerlijk om gevraagd te worden en om zo zijn aanwezigheid in ons leven te laten zien. In Lucas 11 :9 staat: - Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. -

Ik heb vaak meegemaakt dat gebeden verhoort werden, soms ook heel wonderlijke genezingen. Maar ik heb ook gezien dat gebeden soms niet verhoort worden, dat kan vragen oproepen. Maar als je met die vragen naar God gaat en je staat open voor zijn liefde, dan zal God toch een wonder doen; je gaat meer van Hem ontdekken en meer van zijn liefde ervaren en van Hem houden. Daarom is gebed zo belangrijk en daarom hebben we deze site gemaakt. We vertrouwen erop dat jullie ook meer van Gods aanwezigheid in je leven zullen gaan ervaren door het gebed. "

Rolof Mulder
samenbidden.net hoort bij


aanbidding.net


en bijbelstudie.net


Wij willen iedereen de kans geven om door gebed, muziek en bijbelstudie een nauwere relatie te ontwikkelen met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.Comitee van aanbeveling


Bidden is het werk
Een betere uitdrukking is: Bid en werk, Ora et labora. Maar zo staat het niet in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat is: "Het geschiedde terwijl Hij bad". Dat lees je verschillende keren over Jezus.
Als Hij bad, werd dit verhoord. En niet alleen bij Jezus. Bij alle grote Godsmannen en -vrouwen zie je dat er iets gebeurde als ze in gebed waren. Iets wat soms meteen of later pas zichtbaar werd. Daarom: Bidden is het werk.

Ik beveel deze gebedsservice van van harte aan!

Henk Binnendijk

Comité van aanbeveling (in alfabetische volgorde)

H. Binnendijk, oud EO-presentator, bijbelleraar en publicist
P.B. Sleebos, voorzitter VPE
Ds. A. van der Veer, ex-voorzitter bestuur EO, lid van Christelijke Gereformeerde Kerk.Waarom bidden we


Ieder mens heeft gebed nodig. Er is veel geestelijke, lichamelijke en materi‘le nood onder de mensen. Veel mensen verkeren in een sociaal isolement: hebben geen of weinig familie, kennissen en vrienden meer. Of, de familie woont op afstand waardoor er weinig contact is.

Met deze gebedsbemiddeling willen we mensen op een moderne manier tot elkaar brengen: om gebed te vragen of om voor anderen te bidden.

Deze gebedsbemiddeling is niet zo maar iets. Uiteindelijk gaat het om de relatie tussen God en mensen door middel van gebed. Bij het gebed gaat het om eerbiedige momenten. We vragen dan ook vriendelijk en indringend aan iedereen die van deze gebedsbemiddeling gebruik wil maken er niet achteloos mee om te gaan. Daar is het gebed met God veel te heilig voor. Indien je kiest om voor iemand te bidden probeer dit dan ook vol te houden volgens de gemaakte afspraken. Diegene voor wie je wilt bidden verdient het dat je je gebed voor haar of hem volhoudt.Bijbelteksten over het gebed


Op deze pagina vind je een aantal bijbelteksten die over het gebed gaan. Natuurlijk zijn er veel meer bijbelteksten die over het gebed gaan. Onder aan dit gedeelte vind je een link die verwijst naar het Nederlands Bijbelgenootschap. Op deze site kun je naar meer bijbelteksten zoeken over het gebed in de online bijbel.

(er is hierbij gebruik gemaakt van de Nieuwe bijbelvertaling)

Matheus 6:9-13 (Het onze Vader)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Amen.

Johannes 15:16
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Efeze 2:18
..... dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Romeinen 8: 26
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Marcus 1:35
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Mattheus 21:22
Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.

Johannes 16:24
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Filippenzen 4:6-7
Wees over niets bezorgd, maar vraag god wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Matheus 7:7- 11
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

1 Johannes 5:16
Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven.

1 Johannes 5:14
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

1 Johannes 3:21-22
Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

Jakobus 4:2-3
U verlangt naar iets, maar krijgt het niet.U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigingen.

Wilt u meer bijbelteksten over bidden bekijken? Kijk dan op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap en zoek in de online bijbel op het woord "bidden". >> www.bijbelgenootschap.nl